IJsselkader project- & interimmanagement

Structuur

Het ontbreken van structuur binnen een onderneming is veelal de aanleiding voor een eerste contact met IJsselkader. Gebrek aan financiele structuur in een onderneming wordt meestal veroorzaakt door het ontbreken van een commerciele en organisatorische structuur.

Financiele structuur

Veranderingen binnen een onderneming door sterke groei of krimp van de omzet, grote veranderingen in de markt, acquisities of investeringen, kunnen een oorzaak zijn voor een liquiditeitstekort. Een financieel overzicht om helderheid in de ontstane situatie te krijgen ontbreekt. Bestaande financieringsovereenkomsten voldoen niet langer aan de eisen van de ondernemer of financier.

Middels een goede liquiditeitsbegroting met als basis de financiële herstructurering wordt een financieringsmemorandum opgesteld. Samen met de ondernemer benaderen wij onze bankrelaties of ons netwerk van verstrekkers van risicodragend vermogen, om de benodigde financiele middelen te verkrijgen waarmee er tijdelijk financiele rust voor de onderneming ontstaat. Waar nodig worden met bestaande crediteuren betalings- en saneringsovereenkomsten gesloten.

Commerciele structuur

Het ontbreken van een commerciele structuur met een omzet en resultaatbegroting voor korte en middellange termijn, is veelal mede oorzaak van het ontstane liquiditeitstekort. 

De USP's van de onderneming wordt benoemd. Met de ondernemer wordt beoordeeld bij welke bestaande en toekomstige klanten, met de USP's onderscheidend vermogen kan worden gecreeerd. Het offerte traject wordt gestructureerd en een goede offerte follow-up wordt opgezet. Nieuwe leads in goed renderende branches worden benoemd en benaderd.

Organisatorische structuur

Het herstructureren van de organisatie is onderdeel van het plan van aanpak. Met de ondernemer wordt beoordeeld welke medewerkers binnen de nieuwe structuur passen en waar aanvulling of afvloeiing dient plaats te vinden. Met de ondernemer worden dit tot uitvoer gebracht.